Moj budžet – Moja odgovornost

weber 2

Projekat finansira:

Evropska Unija i Kraljevina Holandija

Projekat realizuje:

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Ključni partneri:

Lokalna samouprava, direktni i indirektni budžetski korisnici, OCD, lokalni mediji, građani

Trajanje projekta:

Jun 2017 – februar 2018

Ukupna vrednost:

9.955 EUR

Nacionalna koalicija za decentralizaciju u partnerstvu sa Centrom za evropske politike iz Beograda prati proces refome javne uprave na lokalnom nivou sa ciljem unapređenja i primene (SIGMA) principa reforme javne uprave koji se odnose na upravljanje javnim finansijama i podrazumevaju transparentno, odgovorno, strateško i inkluzivno upravljanje javnim finansijama.

Projekat „Moj budžet -  moja odgovornost“ osmišljen je kako bi se unapredio kvalitet budžetskih praksi na nivou Grada Niša u procesu kreiranja, potrošnje i izveštavanja o budžetu kroz monitoring i davanje relevantinh preporuka od strane civilnog društva i građana.

Glavne aktivnosti na projektu predstavljaju praćenje i analizu budžetskih procesa Grada Niša kao i izradu edukativnog materijala o budžetskim procesima za direktne i indirektne budžetske korisnike Grada Niša. NKD će organizovati trening za jačanje kapaciteta OCD-a za praćenje procesa za planiranje i realizaciju budžeta kao i seriju debata sa predstavnicima lokalne samouprave i građanima.

Planirane aktivnosti:

- Izrada Analize kvaliteta budžetskog procesa na osnovu monitoringa tokom budžetskog kalendara za 2018 godinu (jun-decembar 2017. godine);

-Izrada Analize kvaliteta procesa pripreme i realizacije budžeta grada Niša u periodu 2010 – 2017. godina, koja uključuje ex ante analizu praksi potrošnje i izveštavanja za period 2010 – 2016.

- Izrada priručnika sa preporukama za kreiranje budžeta za direktne i indikrektne budžetske korisnike (na osnovu izveštaja Budžetske inspekcije i Izveštaja Državne revizorske inspekcije (DRI)

- Izrada Građanskog budžeta

- Organizacija treninga za organizacije civilnog društva

Očekivani rezultati:

- Unapređena znanja i veštine direktnih i indirektnih budžetskih korisnika o zahtevima standarda budžetskih procesa na lokalu;

- Unapređenje budžetskih praksi i poštovanja principa dobrog upravljanja na nivou Grada Niša;

- Unapređena znanja, veštine civilnog sektora potrebne za učešće u javnoj debati o budžetima;

- Jačanje pozicije moći građana kroz razumevanje budžetskih procesa i ohrabrivanje njihovog učešća u javnoj debati;