Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Partneri

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava.

 

U središtu interesovanja BCBP su sve politike koje za cilj imaju poboljšanje ljudske, nacionalne, regionalne, evropske i međunarodne bezbednosti.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine.

 

BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje rad javnih institucija i organizacija građanskog društva, razvija i zagovara javne praktične politike u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

 

CEI – Centar za evropske integracije napređuje javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz jačanje dijaloga, izgradnju partnerstava i obrazovanje nosilaca društvenih promena radi usvajanja evropskih standarda i vrednosti.

 

Zajedničke aktivnosti:

 

  • Rad u okviru CEI BOŠ inicijative za približavanje procesa pregovora građanima kroz rad lokalnih timova.
  • Partnerstvo na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji se realizuje uz podršku Švedske.

CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) je organizacija civilnog društva osnovana 2010. godine. CRTA je organizacija mladih ljudi sa širokim iskustvom u građanskom aktivizmu, novinarstvu i politici.

 

U svom zalaganju za primenu koncepta odgovornog ponašanja u društvu razvijamo različite mehanizme za praćenje i procenu stepena odgovornosti nosilaca vlasti, istražujemo i edukujemo građane/ke i političare/ke o konceptu odgovornosti i zagovaramo da se koncept odgovornog ponašanja primeni u praksi i zakonodavstvu kao osnovna vrednost razvijenog demokratskog društva.

 

Želimo da nateramo donosioce odluka da polažu račune građanima/kama i zato podvlačimo crtu i sumiramo njihov rad i na nacionalnom i na lokalnom nivou.

 

Želimo da nam se priključi što više građana/ki!

 

Zajednički projekti:

 

  • Otvoreni parlament
  • Real Say on Policy

ORCA je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu da brinu o prirodi i dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

 

Svoju misiju ostvarujemo kroz javno zastupanje, istraživanje, obrazovanje i praćenje primene politika i propisa. Kroz javno zastupanje, utičemo na usvajanje boljih zakona, njihovo sprovođenje i promenu kulture društva u odnosu na prirodu i životinje.

Fondacija „Jelena Šantić“ pruža finansijsku i tehničku podršku organizacijama civilnog društva i pojedincima iz oblasti kulture i umetnosti kako bi stvorili mreže između umetnosti, kulture, ljudi i njihovih građanskih i ljudskih prava i potreba u Srbiji.

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) je organizacija civilnog društva osnovana 2008. godine posvećena unapređenju vladavine prava, razvoju građanskog društva i institucionalnoj izgradnji u Srbiji i regionu, uz jačanje lokalnih kapaciteta i korišćenje znanja domaćih eksperata. Partneri Srbija deluju u oblasti vladavine prava, razvoja demokratije i ljudskih prava, mirnog rešavanja sukoba, upravljanja promenama i anti-diskriminacije.

Udruženje građana Srbija u pokretu osnovano je 04. jula 2009. sa misijom osnaživanja, motivisanja i ohrabrivanja pojednica da aktivno i udruženo učestvuju u kreiranju kvalitetnijeg života u Srbiji.

 

Dolazimo iz različitih sfera društva, a između ostalih čine nas politikolozi, lekari, ekonomisti, pravnici, sociolozi. Mi živimo u Srbiji gde smo rešeni i da ostanemo. Ne želimo da odemo u svet kako bismo živeli bolje.

 

Naša misija je stvaranje jakog i odgovornog civilnog društva putem motivisanja pojedinaca da aktivno učestvuju u kreiranju promena koje će njihov život učiniti kvalitetnijim.”

 

U svakom pojedincu našeg društva postoji potencijal i energija koja može da inicira promenu.

 

Podrška građana i građanki – svaki naš projekat mora da dobije pismenu podršku 1000 građana i građanki pre nego što krene u realizaciju.

 

Društveno organizovanje – svaki naš projekat ili aktivnost bazira se na direktnom uključivanju građana i građanki u njegovu realizaciju.

 

Transparentnost – svi naši resursi i troškovi su javno prikazani i svima dostupni. Ako ne možemo javno da ih objavimo, znači da nismo ni odgovorni prema onima zbog kojih postojimo.

 

Zajednički projekti:

 

  • Stvar izbora
  • Moj glas – moj poslanik

Trag je domaća fondacija koja podstiče aktivno uključivanje građana i građanki u društvene promene u Srbiji.

 

Mi u Trag-u verujemo da su i male promene na bolje važne, i da svako od nas može i treba da doprinese razvoju Srbije kroz aktivno učešće u društvenim procesima u mestu u kom živi. Verujemo u ljude, u njihovu želju i sposobnost da urade puno za sebe i druge, i zato ih podstičemo da se aktivno uključe u poboljšanje života u svojim zajednicama.

 

Misija Traga je da doprinese izgradnji aktivnih i otvorenih lokalnih zajednica obezbeđivanjem podrške inicijativama udruženih građana u tim zajednicama. Trag ovo čini pružanjem finansijske podrške, promovisanjem filantropije i pružanjem drugih potrebnih vrsta podrške.

 

Drugim rečima, pružamo priliku i pomoć tamo gde postoji želja i potencijal!

 

Zajednički projekti:

 

  • Real Say on Policy
  • Voices of comunity
CEP logo

Centar za evropske politike (CEP) je nezavisna, nevladina, neprofitna think tank organizacija koju je osnovala grupa stručnjaka u oblasti evropskog prava, ekonomije i javne uprave, sa zajedničkim ciljem da doprinesu unapređenju okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji, tako što će ga učiniti transparentnijim i inkluzivnijim, zasnovanim na činjenicama i suštinski orijentisanim ka EU.

GRUPA 484

Grupa 484 je nevladina organizacija osnovana 1995. godine sa ciljem da podrži samoorganizovanje 484 izbeglih porodica, koje su bežeći iz Krajine od akcije hrvatske vojske “Oluja”, utočište našle u Srbiji. Po njima je organizacija dobila i ime.

Grupa 484 je organizacija sa sistemskim pristupom problematici migracija, u direktom kontaktu sa migrantima i izbeglicama u našoj zemlji i sa razvijenim obrazovnim programom i zagovaračkim inicijativama koje migracijske teme stavlja u širi društveni kontekst i javni diskurs.