Unapređenje zaštite ljudskih i manjinskih prava na nivou lokalnih samouprava

U okviru inicijative za unapređenje ljudskih prava u Kragujevcu, a kao deo projekta Provera Evropske stvarnosti 2.0, izradili smo set prepouka i model lokalne kancelarije koji bi obezbedio veću inkluzivnost i uvezanost javnih politika koje se bave unapređenjem stanja ljudskih i manjinskih prava na lokalu. Na primeru grada Kragujevca analizirali smo primenu Zakona o zabrani diskriminacije i izradili model lokalne kancelarije koja može da doprinese ostvarenju ciljeva definisanih lokalnim akcionim planom za borbu protiv korupcije kao i ostvarenju Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na antidiskriminacionu politiku.