Unapređenje zaštite ljudskih i manjinskih prava na nivou lokalnih samouprava