Stranke za promenu izbornog sistema, jedini strah od režimske zloupotrebe