Građani imaju moć

Image 2019-09-13 at 11.41.52 AM

Projekat finansira: Američka agencija za međunarodni razvoj USAID

Projekat sprovode: CRTA, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Beogradski centar za bezbednosne politike i Partneri za demokratske promene

Trajanje projekta: April 2018 – April 2022

Ukupna vrednost $2,000,000

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, zajedno sa Beogradskim centrom za bezbedonosne politike i Partnerima za demokratske promene, učestvuju u projektu Građani imaju moć koji implementira CRTA.  Ovaj četvorogodišnji projekat, vredan je 2 miliona dolara, finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj. Aktivnosti na projektu su planirane da traju do aprila 2022.

Osnovni cilj naših aktivnosti je da se kreira okruženje u kome će građani i građanke zahtevati veće učešće u procesu donošenja odluka i kreiranja javnih politika, kao prvi korak ka odgovornijoj i inkluzivnijoj javnoj upravi. To zahteva dvosmerni pristup, gde je potrebno da građani budu svesni da su oni poslodavci i finansijeri svake javne uprave, a da istovremeno i vlast shvati da su oni odgovorni građanima, te da njihov rad mora biti transparentan i kontrolisan.

Kao prvo, neophodno je podići svest o snazi građanskog aktivizma i kroz lokalne aktere, lidere u promenama promovisati veću odgovornost vlasti i antikorupcijske mere. Suština je u tome da ta promena mora krenuti sa lokala, zasnovana na realnim primerima i problemima koji građani vide i kojima su okruženi u svakodnevnom životu. U ovom delu kritično je povećati razumevanje mehanizama civilnog društva i odgovorne vlasti. Na taj način se trasira put ka vraćanju poverenja građana da je kvalitetna promena moguća, i da je ostvariva putem aktivističkog delovanja. Tog trenutka, kada građani konačno budu svesni moći koju imaju, i dovoljno osnaženi da tu moć koriste u ostvarivanju javnog interesa, dešava se ključni i nepovratni korak ka kreiranju odgovorne i inkluzivne vlasti u Srbiji.

Kapacitet NKD-a da preko svoje mreže efektivno dopre do lokala i utiče na promenu se koristi kroz aktivnosti vezane za pravnu podršku aktivistima i inicijativama na lokalu, organizaciju fokus grupa koje treba da metodološki prikažu osnovne probleme koji su aktuelni, izradu online platforme koja treba da bude sredstvo interaktive komunikacije sa građanima i aktivistima, kao i organizaciju uličnih akcija i debata u deset gradova, koje se bave lokalno prepoznatim temama.

Prva godina implementacije je ukazala na veliki potencijal za umrežavanje sa ostalim projektima koji se bave aktivizmom, borbom protiv korupcije i većom odgovornošću vlasti.

Očekivani rezultati:

  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka i kreiranja javnih politika
  • Odgovornija i inkluzivnija javna uprava
  • Uspostavljeno poverenje između građana i predstavnika vlasti