Glasno i jasno o EU

Projekat Glas zajednica o EU integracijama:

Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika osmišljen je kao snažan partnerski projekat organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i građana.

Projekat predviđa da će partneri zajednički graditi postojeću infrastrukturu javnog zagovaranja imajući u vidu dva konkretna cilja:

  1.  izgradnju infrastrukture civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou širom Srbije, čime se jača njihova uloga pomagača i omogućava jednostavnije i direktnije učešće građana u procesu EU integracija
  2. podsticanje učešća civilnog društva i lokalnih zajednica širom Srbije u dijalogu o reformi politike u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, obrazovanja i kulture, regionalne politike, ekonomske i monetarne politike, informacione politike i medija.

Šta radimo i šta želimo postići:

  •  Obezbedićemo tehničku i finansijsku podršku (Trag fondacija) grass-root organizacijama u Srbiji za zagovaranje i umrežavanje u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja čime bi one bile dodatno osnažene za uticaj na javne politike iz ovih oblasti
  • Naš stručni tim će izraditi studiju koja daje prikaz stanja kapaciteta OCD-a, lokalnih vlasti i drugih stejkholdera za razumevanje i učestvovanje u procesu EU integracija kako bismo jasnije definisali teme i oblasti koje zahtevaju unapređenje i dodatno angažovanje
  •  Šest regionalnih habova iz 5 regiona će organizovati seriju sastanaka i akcija sa predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti kako bi se uspostavio dijalog o unapređenju politika koje se odnose na zadate teme (ljudskih prava, socijalne politike i zapošljavanja, obrazovanja i kulture, regionalnih politika, ekonomske i monetarne politike, informacione politike i medija)
  •  Želimo da promovišemo i podstaknemo povezivanje i umrežavanje organizacija koje deluju na različitim nivoima, kako bi se unapredio javni i politički dijalog, razmena informacija i konsultacija između lokalnog i nacionalnog nivoa na zadate teme
  •  Organizovaćemo Nacionalnu konferenciju koja će okupiti lokalne, nacionalne i regionalne aktere i omogućiti uspostavljanje dijaloga o političkim reformama na svim nivoima uz isticanje važnosti učešća građana u celom procesu pregovora i pristupanja EU
  •  Preko tradicionalnih i online medija, društvenih mreža obezbedićemo pravovremene, tačne i pristupačne informacije putem kojih će građani moći da se informišu o realnim efektima članstva Srbije u EU, primerima dobre prakse i važnosti njihovog učešća u procesu pridruživanja

Projekat finansira: Delegacija EU u Srbiji

Projekat partnerski sprovode: Trag fondacija iz Beograda (nosilac projekta i koordinator Projektnog odbora), Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša (članica Projektnog odbora zadužena za koordinaciju regionalnih habova), Media & Reform Centar Niš (članica Projektnog odbora zadužena za komunikacije), Forum građanske akcije - Forca iz Požege (regionalni hab) Edukativni centar Kruševac (regionalni hab), CRCD – Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina (regionalni hab), Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca (regionalni hab), TOC – Timočki omladinski centar iz Zaječara (regionalni hab) i Proaktiv iz Niša (regionalni hab).

Gde radimo: Na teritoriji cele Srbije, kroz pet administrativnih regiona

Trajanje projekta: decembar 2016 – jun 2019

Ukupna vrednost: 437.389,22 EUR