NACIONALNA KOALICIJA ZA DECENTRALIZACIJU

Skupština

delimiter image

Skupštinu Nacionalne koalicije za decentralizaciju čine predstavnici svih organizacija članica jezgra Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

Skupština:

 • donosi plan i program rada
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
 • usvaja druge opšte akte Nacionalne koalicije za decentralizaciju
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
 • odlučuje o članstvu i prestanku članstva

Prva po redu sednica skupštine Nacionalne koalicije za decentralizacije održana je 23.03.2011. godine u Kragujevcu. Tom prilikom izabrani su organi koalicije: Upravni odbor, Skupstina i Lead agencija-organizacija koja koordiniše rad koalicije. Većinskim glasanjem odluceno je da Upravni odbor čine 5 članova a zvaničnom odlukom svojih organizacija, članstvo u skupštini potvrdilo je 13 učesnika. Uloga Lead agencije u naredne dve godine pripala je Proaktivu.

Nakon definisanja pojedinačnih, organizacionih politika, članovi Skupštine definisali su glavne politike i aktivnosti na nivou koalicije. Ove politike čine buduće strateške korake koalicije koji će biti usmerena ka:

 • Izmeni zakona o Teritorijalnoj organizaciji (građanske inicijative za izmenu statusa Kikinde, Pirota, Leskovca i Donjeg Milanovca)
 • Usvajanju zakonskih i podzakonskih akata na nacionalnom i lokalnom nivou koji se tiču većeg učešća građana u procesu donošenja odluka
 • Kreiranju Strategije za decentralizaciju
 • Donošenju i usvajanju  Zakona o povraćaju imovine gradovima i opstinama, kao i Zakona o lokalnoj samoupravi
 • Izmeni izbornog zakona i Ustava RS
 • Medijskoj decentralizaciji

Strategija NKD

Glavni zadatak kratkoročne strategije koalicije biće da u potpunosti odvoji delovanje koalicije od delovanja političkih partija čime će se promovisati jasna poruka da decentralizacija ne pripada nijednoj partiji /da nije stranačko pitanje . Samim tim, mesto i uloga gradjanina u čitavom procesu moraju biti  značajnije i veće.

U skladu sa tim, kratkoročna strategija koalicije koja obuhvata period predizborne godine, predviđa sledeće:

 • Javne reakcije na poruke šta jeste a šta nije decentralizacija
 • Jačanje 2 programska pravca: 1. Odnos pojedinca i drzave 2. Kreiranje liste odbornika (lokalne i nacionalne) koji podržavaju učešće građana u procesu donošenja odluka, sa mogućnošću za dugoročnu podršku i edukovanje, a sve sa ciljem približavanja odbornika i građana
 • Reakciju na predloge zakona koji su u Skupštini, a koji su podneti od strane političkih partija/ poslaničlkih grupa akoje se bave ovom temom
 • Preispitivanje Zakona o lokalnim izborima:  Izabrani kandidat treba da bude predstavnik gradjana a ne političke stranke

Članstvo u NKD

 • Punopravno – Organizacije civilnog društva čiji su predstavnici članovi skupštine koalicije.
 • Stručni savet – pojedinci, grupe koji svojim znanjem i iskustvom pomažu rad i razvoj koalicije
 • Klub  NKD-a – organ koalicije čiji članovi mogu biti fizička lica koja predlažu prioritete, buduće aktivnosti, promovišu koaliciju, iniciraju promene i iskazuju želju da se individualno uključe u sam rad koalicije.