Skupština

IMG_1741

Skupštinu Nacionalne koalicije za decentralizaciju čine predstavnici svih organizacija članica Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

Skupština:

 • donosi plan i program rada
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
 • usvaja druge opšte akte Nacionalne koalicije za decentralizaciju
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
 • odlučuje o članstvu i prestanku članstva

Nakon definisanja pojedinačnih, organizacionih politika, članovi Skupštine definisali su glavne politike i aktivnosti na nivou koalicije. Ove politike čine buduće strateške korake koalicije koji će biti usmerena ka:

 • Izmeni zakona o Teritorijalnoj organizaciji (građanske inicijative za izmenu statusa Kikinde, Pirota, Leskovca i Donjeg Milanovca)
 • Usvajanju zakonskih i podzakonskih akata na nacionalnom i lokalnom nivou koji se tiču većeg učešća građana u procesu donošenja odluka
 • Kreiranju Strategije za decentralizaciju
 • Donošenju i usvajanju  Zakona o povraćaju imovine gradovima i opstinama, kao i Zakona o lokalnoj samoupravi
 • Izmeni izbornog zakona i Ustava RS
 • Medijskoj decentralizaciji

Članstvo u NKD

 • Punopravno - Organizacije civilnog društva čiji su predstavnici članovi skupštine koalicije.
 • Stručni savet - pojedinci, grupe koji svojim znanjem i iskustvom pomažu rad i razvoj koalicije
 • Klub  NKD-a - organ koalicije čiji članovi mogu biti fizička lica koja predlažu prioritete, buduće aktivnosti, promovišu koaliciju, iniciraju promene i iskazuju želju da se individualno uključe u sam rad koalicije.