Platforma aktivizma

Potrebni "kreativni programeri"

Trajanje angažovanja: Februar 2019 - Jun 2022

Lokacija: Srbija

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), u saradnji sa partnerima, traži partnera koji bi kreirao on-line platformu posvećenu promociji aktivizma i podršci aktivističkim akcijama širom Srbije.

Platforma bi trebalo da obezbedi:

 1. Predstavljanje lokalnih aktivističkih inicijativa na platformi (unos podataka radi tim novinara iz MIRC-a)
 2. On-line alate koje mogu biti od koristi aktivistima (npr. on-line alati koji pomažu organizovanju uličnih akcija, skupljanju potpisa, definisanju poruke akcije, formatiranju letaka…)
 3. Predstavljanje primera inovativnih načina na koji se građani udružuju i uključuju u aktivizam u Evropi i svetu (primere obezbeđuju organizacije navedene u fusnoti
 4. Video sadržaje koje kreira MIRC
 5. Povezanost i korišćenje društvenih mreža u promociji sadržaja platforme.

Platforma je inspirisana primerima poput: moveon.org, home.38degrees.org.uk i mysociety.org .

Platforma može da uključi i druge ideje ponuđača, što će biti posebno povoljno ocenjeno prilikom izbora konačne ponude.

Platforma bi trebalo da se razvija postepeno u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika. U prvoj fazi je potrebno da obezbedi stavku 1 i 4, kao i vezu sa postojećim alatima koje je kreirala CRTA. U narednim fazama je potrebno razvijati alate koje bi zahtevali sami korisnici, lokalni aktivisti koje su mapirani kroz inicijative “Tvoje mesto u Srbiji” i “Građani imaju moć”.

Šira slika:

Platforma je deo inicijative “Tvoje mesto u Srbiji” kroz koju će NKD i partneri finansijski i programski podržati više od 100 lokalnih inicijativa širom Srbije. Inicijativa će takođe predstaviti inovativne formate kroz koje se građani aktiviraju u svojim zajednicama širom Evrope (neke od tih inicijativa su transformisale čitave gradove, kvartove, sela…), obezbediti edukativne programe za zainteresovane aktiviste, obezbediti medijsku pokrivenost lokalnih tema na nacionalnom nivou, predstaviti lokalne probleme nosiocima vlasti na centralnom nivou, i sl… Inicijativa „Građani imaju moć“ je srodna inicijativa koja na sličan način pruža podršku građanima i građankama u traženju većeg stepena odgovornosti nosialaca javnih funkcija.

NAPOMENA: Platforma ne promoviše inicijative “Tvoje mesto u Srbiji” i „Građani imaju moć“, već predstavlja podršku aktivizmu i aktivistima širom Srbije, bez obzira da li su deo ove dve inicijative.

Ukoliko ste:

 • Pravno lice (marketinška agencija, doo, agencija komunikacionih eksperata, udruženje građana, fondacija…)

Od vas očekujemo:

 • tim kreativaca sa iskustvom u kreiranju i implementaciji platformi
 • iskustvo u aktivizmu ili promociji aktivističkih ideja
 • iskustvo u kreiranju frontenda portala
 • Iskustvo u kreiranju bekenda portala

Ponuda koju dostavljate treba da sadrži:

 • Opšte informacije o pravnom licu koje se prijavljuje (naziv, adresa, kontakt telefon, kontakt osoba, matični broj, PIB,  šifra delatnosti)
 • Kratku biografiju o pravnom licu koje se prijavljuje (1-2 pasusa)
 • Kratke biografije ljudi koji će biti uključeni u kreiranje i implementaciju kampanje (jedan pasus po čoveku)
 • Pregled relevantnog prethodnog iskustva
 • Pregled dizajnerskih rešenja koja su prethodno realizovana
 • Kratak opis ideja za alate i sadržaj platforme
 • Rok važenja ponude mora biti minimum 30 dana

Proces odabira:

 • Odabir će se vršiti po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)
 • Ponuđač koji bude odabran će biti obavešten o dodeli i detaljima ugovora najkasnije do 22. februara 2019.

Pravno lice čija se ponuda prihvati je dužno da:

 • Razvije Plan razvoja platforme (RRP) koji bi predvideo detaljno sve korake u radu
 • Predlog dizajna frontenda i bekenda
 • Kreira, održava i razvija platformu
 • Kreira, održava i razvija on-line alate za aktiviste
 • Uradi obuku za korišćenje platforme i popunjavanje sadržajem za osoblje NKD, MIRC i CRTA.

Finansijski okvir koji je potrebno dostaviti:

 • Kreiranje početne web platforme
 • Kreiranje najmanje novih 5 alata posvećenih aktivistima (alati ne moraju nužno biti bazirni na platformi, npr. Moguć je i razvoj mobilne aplikacije ili ekstenzija za internet pretraživače i sl…)
 • Mesečno održavanje, osvežavanje i podrška u razvoju platforme

Poželjno je da ponuđači u jednoj ponudi obuhvate sve tri vrste usluga, ali je moguće i da ponude samo jednu ili dve usluge. Za više informacija i detalja obratiti se mejlom na info@nkd.rs.

Uslovi, izveštavanje, uplate:

Pravno lice čija ponuda bude odabrana bi podnosila kratke mesečne izveštaje o napretku u radu. Svi problemi i poteškoće, kao i sva kašnjenja, najavljuju se unapred NKDu.

Plaćanje bi bilo izvršeno na sledeći način:

 1. Iznos za kreiranje web platforme nakon postavljanja i odobrenja platforme
 2. Iznosi za on-line alate nakon postavljanja i odobrenja svakog od alata pojedinačno
 3. Za mesečno održavanje na mesečnom nivou, ili na drugi način koji odgovara ponuđaču.

Rok za dostavljanje ponuda: 15. februar 2019. godine. Ponude pod naslovom ,,Platforma aktivizma'' dostaviti mejlom na info@nkd.rs.