Budimo aktivizam u Srbiji

Potrebni kreativni partneri 
Trajanje angažovanja: Februar 2019 – Avgust 2020
Lokacija: Srbija

 

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) pokreće kampanju pod radnim nazivom “Poštovanje za aktivizam”. Kampanja ima za cilj da inspiriše ljude širom Srbije, da probudi nadu u lokalnim zajednicama, da pokrene talase aktivizma.

Društvo u kojem svaki pojedinac gleda samo svoje interese je društvo u kojem je ogromna većina uvek u gubitku. Bez solidarnosti, bez brige o drugima, bez pokušaja da učinimo naša mesta boljim i lepšim, postajemo društvo bez nade, društvo u kojem se svako bori samo za sebe, a naše zajednice “krase” rupe na ulicama, afere, nepoverenje i beznadežnost.

S druge strane, većina ljudi u Srbiji ne želi da se angažuje (više od 85% po istraživanju CRTA-e), niti ima poverenja u aktivizam. Izveštavanje medija, kroz koje se aktivizam najčešće ne prikazuje u pozitivnom svetlu, ili se uopšte ne prikazuje, doprinosi negativnoj slici koju javnost ima u odnosu na svoje lokalne aktiviste.

NKD traži kreativne partnere uverene da aktivizam zaslužuje veće poštovanje u Srbiji. Željne da posvete svoje znanje, vreme i iskustvo razvijanju i implementiranju kampanje koja bi uticala na promenu stava lokalnih zajednica u odnosu na aktivizam i inspirisala ljude da učine svoje mesto u Srbiji lepšim, boljim, uspešnijim.

Šira slika

Kampanja je deo inicijative “Tvoje mesto u Srbiji” kroz koju će NKD i partneri finansijski i programski podržati više od 100 lokalnih inicijativa širom Srbije. Inicijativa će takođe predstaviti inovativne formate kroz koje se građani aktiviraju u svojim zajednicama širom Evrope (neke od tih inicijativa su transformisale čitave gradove, kvartove, sela…), obezbediti edukativne programe za zainteresovane aktiviste, obezbediti medijsku pokrivenost lokalnih tema na nacionalnom nivou, predstaviti lokalne probleme nosiocima vlasti na centralnom nivou, i sl…

 

Napomena: Kampanja “Poštovanje za aktivizam” NE promoviše aktivnosti inicijative, već isključivo promoviše aktivizam kao stil života i promenu koju aktivizam donosi u živote ljudi i zajednica.

 

Ukoliko ste

 • Pravno lice (marketinška agencija, doo, agencija komunikacionih eksperata, udruženje građana, fondacija…)

Od vas očekujemo:

 • Tim kreativnih ljudi sa iskustvom u kreiranju i implementaciji nacionalnih kampanja
 • Iskustvo u aktivizmu ili promociji aktivističkih ideja
 • Iskustvo u kreiranju vizuala kampanja

Ponuda koju dostavljate treba da sadrži:

 • Opšte informacije o pravnom licu koje se prijavljuje (naziv, adresa, kontakt telefon, kontakt osoba, matični broj, PIB,  šifra delatnosti)
 • Kratku biografiju o pravnom licu koje se prijavljuje (1-2 pasusa)
 • Kratke biografije ljudi koji će biti uključeni u kreiranje i implementaciju kampanje (jedan pasus po čoveku)
 • Pregled relevantnog prethodnog iskustva u realizaciji nacionalnih kampanja i/ili kampanja sa sličnom tematikom
 • Pregled dizajnerskih rešenja koja su prethodno realizovana
 • Kratak opis ideje koju biste razrađivali (ukoliko ponuda bude izabrana)
 • Pregled medija i kanala komunikacije koji bi se koristili u kampanji
 • Rok važenja ponude mora biti minimum 30 dana

Proces odabira

 • Odabir će se obavljati po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)
 • Ponuđač koji bude odabran će biti obavešten o dodeli i detaljima ugovora najkasnije do 22. februara 2019.

Pravno lice čija se ponuda prihvati je dužno da:

 • Razvije Plan marketinga i komunikacije (PMK) koji bi predvideo detaljno sve korake u kampanji, publiku i očekivane rezultate.
 • Razvije slogan, poruku i vizuelni identitet kampanje
 • Nakon odobrenja PMK, slogana, poruke i identiteta kampanje, u saradnji sa partnerima na inicijativi, učestvuje u implementaciji kampanjskih aktivnosti

Finansijski okvir:

Za detalje poslati upit na info@nkd.rs.

Uslovi, izveštavanje, uplate:

Pravno lice čija ponuda bude odabrana bi podnosila kratke mesečne izveštaje o napretku u radu. Svi problemi i poteškoće, kao i sva kašnjenja, najavljuju se unapred NKD-u.

Plaćanje bi bilo izvršeno u tri tranše: 1) prilikom sklapanja ugovora (40% iznosa), 2) nakon odobrenja PMK, slogana, poruke i vizuelnog identiteta kampanje (40% iznosa) i 3) nakon završetka svih aktivnosti koje pravno lice preuzme u PMK (20% iznosa).

Rok za dostavljanje ponuda: 15. februar 2019. godine. Ponude dostaviti na e-mail: info@nkd.rs sa naslovom ,,Budimo aktivizam”.