Monitoring analiza antikorupcijskih mera na lokalu

Nakon deset meseci implementacije, Nacionalna koalicija za decentralizaciju uspešno je okončala aktivnosti na proveri primene mera iz Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u 15 jedinica lokalne samouprave u Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu.

Zaključak je da primena mera urađena delimično (i godinu dana nakon isteka roka, samo 12 od 15 jedinica lokalne samouprave je usvojilo Plan integriteta, a 10 od 15 je usvojil o i lokalne akcione planove). Sve veći nivo centralizacije u Srbiji dovodi do drastičnog slabljenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave sa jedne strane, dok sa druge imamo sve veći uticaj politike sa centralnog nivoa u odlučivanju na lokalu.

Kombinacija ova dva faktora negativno utiče na proces primene različitih mera i procedura, jer ili ne postoji dovoljan nivo znanja za kvalitetnu implementaciju, ili ne postoji politička volja za primenu.

Tu je borba protiv korupcije jedna od ključnih elemenata, zato što je sa jedne strane Republika Srbija usvojila sve neophodne zakone i propise koji postoje u EU, dok sa druge strane sva relevantna istraživanja pokazuju da je nivo korupcije u konstantnom rastu poslednjih godina.

Projekat je otvorio veliki broj pitanja i potrebu da se ovakva analiza proširi i na ostatak Srbije. Usvajanje lokalnih antikorupcijskih planova na ovakav način, gde je forma bitnija od suštine nije adekvatna mera za prevenciju korupcije na lokalnom nivou s obzirom na to da očekivani rezultati nisu ostvareni ni nakon godinu dana od isteka utvrđenog roka. Imajući u vidu da je više od polovine lokalnih samouprava već usvojilo planove, kao i da su tokom sprovođenja ove aktivnosti potrošeni značajni resursi, odustajanje od njenog sprovođenja predstavljalo bi jasan signal da država nije u stanju da uspostavi institucionalni okvir za prevenciju korupcije.

Rezultati ove Monitoring analize jasno ukazuju da je najbolji način za unapređenje borbe protiv korupcije primena preporuka i strateška izmena fokusa sa samog donošenja antikorupcijskih dokumenata na njihovu efikasnu primenu i to je Nacionalna koalicija za decentralizaciju formalizovala kroz primedbe i sugestije koje su dostavljene na nacrt Zakona o sprečavanju korupcije.

Ceo izveštaj: Monitoring analiza – korupcija na lokalu