Studija o procesu evropskih integracija i učešću lokalne zajednice

Proces evropskih integracija većina građana vidi kao isključivo političku stvar, dok je drugi aspekt, koji podrazumeva reformu na nivou samog društva, i gde su glavni akteri upravo građani, manje vidljiv i dostupan.

„Evropski put Srbije“, „pregovori sa Evropskom unijom“, „reforme i još reformi“, „Evropa to traži od nas“, „prijem Srbije u EU“, „otvaranja/zatvaranje poglavlja“, samo su neke od fraza koje u medijima stalno čujemo, a vrlo često ne razumemo u potpunosti, niti smatramo da nas se tiču. Iako su lokalne zajednice mesta gde se potrebe i interesi građana direktno susreću sa evropskim integracijama, najmanje su uključene u ovaj proces, te građani ne osećaju da se promena zaista događa.

Studija nudi pregled dosadašnjih istraživanja, kao i analizu postojećih strategija i normativnog okvira. Takođe, u studiji se analiziraju kapaciteti i znanja lokalnih aktera za učešće u pregovorima, na osnovu čega su kreirane preporuke za napredak u ovom procesu.

Namenjena je kako lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva, i medijima, tako i svim građanima i građankama koji žele da razumeju proces pristupanja EU, i da u njemu aktivno učestvuju.

Studija je kreirana za potrebe projekta „Glas zajednica o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.

Autori su samostalni konsultanti Tamara Branković i Mirko Popović.

Studiju možete preuzeti na linku 


Izvor: Medija i reform centar