Što južnije to transparentnije

Projekat „Što južnije to transparentnije – sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23 u gradovima i opštinama na jugu Srbije“ doprinosi većoj uključenosti lokalnih zajednica u proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz delovanje organizacija civilnog društva i njihovo uključivanje u reformske procese.

Aktivnosti predviđene Strategijom za borbu protiv korupcije, kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (usvajanje lokalnih antikorupcijskih akcionih planova i programsko budžetiranje) su u potpunosti definisane na centralnom nivou i markirane kao „završene“. Projektne aktivnosti su dizajnirane tako da proveravaju stepen ispunjenosti mera iz Strategije i Akcionog plana na lokalu. Uz proveru tehničkih elemenata merilo se i da li je ostvareno predviđeno povećano učešće civilnog društva u reformskim procesima. Informacija o realnom doprinosu lokalnih samouprava ostvarenju mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 omogućila je širu sliku i prikaz stvarnog napretka Srbije na putu ka EU i kroz primenu korektivnih mera poboljšava komunikaciju između donosilaca odluka i civilnog društva.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je odmah nakon starta projekta krajem 2017. krenula sa širokom akcijom uključivanja civilnog društva i zainteresovanih građana u sprovođenje aktivnosti kroz organizaciju dvodnevne konsultativne radionice u Nišu, 30. i 31. januara 2018, gde je bilo prisutno 30 predstavnika ispred 22 organizacije iz sedam gradova/opština posmatrana tri okruga.

Urađen je inicijalni presek stanja u petnaest posmatranih gradova/opština koji je potvrdio veoma loše stanje u implementaciji mera iz Akcionog plana na lokalu. Od petnaest gradova/opština, samo deset je imalo usvojene Planove integriteta, dok je situacija sa Lokalnim antikorupcijskim planom (LAP) bila još lošija – samo sedam gradova/opština je usvojilo LAP do kraja decembra 2017. godine, odnosno šest meseci nakon isteka zakonskog roka propisanog Akcionim planom. Na kraju projekta, broj gradova/opština sa usvojenim Planova integriteta iznosi 12 od 15, a što se tiče Lokalnih akcionih planova, broj je povećan na 10 od 15. Kao najvažniji rezultat implementiranih aktivnosti na projektu urađena je Monitoring analiza https://nkd.rs/2018/09/06/monitoring-analiza-antikorupcijskih-mera-na-lokalu/ koja detaljno opisuje u kojoj su meri aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23, koje se odnose na prevenciju korupcije na lokalnom nivou, sprovedene kroz proces usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova i formiranje radnih tela za praćenje njihovog sprovođenja. Utvrđivanjem broja usvojenih planova samo se delimično može zaključiti kako je tekla izrada planova, sa kojim su se poteškoćama suočile lokalne samouprave i koliko lokalni antikorupcijski planovi mogu da doprinesu uspostavljanju mehanizama za prevenciju korupcije. Tek uvidom u sadržinu planova i izveštaje o njihovoj izradi stiče se potpuna slika o trenutnim kapacitetima lokalnih samouprava za sprovođenje mera iz Akcionog plana za poglavlje 23. Analiza sadrži i preporuke za razvoj mehanizama za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Preporuke su izrađene nakon diskusionih foruma održanih u Nišu, Pirotu i Prokuplju od 14. do 16. avgusta a poseban doprinos izradi preporuka dali su predstavnici Biroa za društvena istraživanja, Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Niša i Transparentnosti Srbija.

Na kraju, projekat je otvorio veliki broj pitanja i potrebu da se ovakva analiza proširi i na ostatak Srbije. Usvajanje lokalnih antikorupcijskih planova na ovakav način, gde je forma bitnija od suštine nije adekvatna mera za prevenciju korupcije na lokalnom nivou s obzirom na to da očekivani rezultati nisu ostvareni ni nakon godinu dana od isteka utvrđenog roka. Rezultati ove analize jasno ukazuju da je najbolji način za unapređenje borbe protiv korupcije primena preporuka i strateška izmena fokusa sa samog donošenja antikorupcijskih dokumenata na njihovu efikasnu primenu. Kao dodatna vrednost ovog projekta navodimo i primedbe i sugestije koje su zvanično dostavljene na nacrt Zakona o sprečavanju korupcije.