REACT!

REACT projekat, podržan paralelno od strane Fonda Braće Rockefeller i USAID-a preko Instituta za održive zajednice, predstavlja deo dugoročne strategije Koalicije.

REACT projekat se zasniva na 5 ključnih komponenata:

 • Research - Istraživanje koje obezbeđuje dobre temelje za ekspertizu modela decentralizacije koji je najprimenljiviji u Srbiji. Istraživanje pokazuje kapacitete i potencijale za decentralizaciju na lokalnom i regionalnom nivou.
 • Education - Edukacija lokalnih i regionalnih stakeholdera zainteresovanih za javno zagovaranje decentralizacije (NVO, podmladka političkih partija, predstavnika lokalnih vlasti, Stalne Konferencije Gradova i Opština i ostalih aktivnih zastupnika decentralizacije) u 5 regionalnih centara. Rezultat je 100 zastupnika sa sličnim razumevanjem potreba za decentralizacijom i veštinama zagovaranja, ali i vebsajta www.decentralizacijasrbije.net koji je predvidjen kao veb resurs centar svih zastupnika decentralizacije.
 • Advocacy - aktivnosti zagovaranja decentralizacije čija su ciljna grupa donosioci odluka na republičkom nivou (Narodni Poslanici, članovi srpske Vlade, čelnici političkih partija).
 • Community - aktivnosti na nivou zajednice sa ciljem uključivanja građana i NVO u 5 regionalnih centara u direktnu borbu za decentralizaciju i sa sa ciljem stvaranja lokalnih i regionalnih partnerstava.
 • Terrain - aktivnosti na terenu organizovane sa ciljem pokrivanja šire teritorije Centralne Srbije sa aktivnostima javnog zagovaranja decentralizacije.

Rezultati

Nakon zagovaračkih aktivnosti u Leskovcu, Kikindi, Novom Pazaru, Negotinu, Užicu, Pirotu, Kragujevcu, Vranju i Nišu ostvareni su sledeći rezultati:

 • u Leskovcu povećan pritisak građana na lokalnu samoupravu u smislu promene statusa (opština u grad)
 • stvorena je osnova za aktivnije učešće političkih partija
 • pitanja koja se tiču interesa građana su prisutnija kod lokalnog stanovništva
 • U Kikindi prvi put održana javna debata na temu decentralizacije - veći broj građana tom prilikom upoznat sa ovim terminom, uticajima i značenjem.
 • U Novom Pazaru građani jasno iskazali svoj stav povodom decentralizacije,  lobiranje sa poslanicima iz Parlamenta Republike Srbije za početak procesa decentralizacije.
 • Zanemaren aerodrom u Užicu od strane centralne vlasti- građani svesni da je to posledica centralizacije-spremni da reaguju u korist ravnomernijeg regionalnog razvoja; istakli potrebu za transparentnijom procedurom u procesu korišćenja novca iz državnih fondova.
 • U svim gradovima prepoznate ključne potrebe koje mogu doprineti kvalitetnom sprovodjenju decentralizacije: uloga političkih partija u decentralizaciji, takse i lokalna nezavisnost, potrebe za obrazovanim građanima, njihovo aktivno učešće u promovisanju vrednosti, urbani život i rešavanje lokalnih problema,  subvencije, zakoni,uloga ombudsmana i pravni prikaz.