Pokrenimo zajednice

Priručnik koji je pred vama nastao je kao jedna od aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Promocija decentralizacije sa ciljem povećanja učešća građana u donošenju odluka, koji se realizuje u partnerstvu Centra za razvoj građanskog društva Protecta iz Niša, programa decentralizacije i Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF), a fi nansira ga Evropska unija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Projekat promocije decentralizacije nastao je nakon uviđanja potreba i problema u lokalnim zajednicama širom Srbije sa kojima su obe ove organizacije neposredno sarađivale. Naime, radeći na razvoju lokalnih zajednica i povećanju učešća građana u odlučivanju, uočili smo da je visok nivo centralizacije Srbije jedan od ključnih problema u razvoju i napretku zajednica. Pri tome ne mislimo samo na opšte unapređenje i demokratizaciju zemlje, već i na vrlo praktična, životna pitanja sa kojima se građani svakodnevno susreću, a tiču se obrazovanja, zdravstva, kulture, zaštite okoline, odlaganja otpada i mnogih drugih. Stoga smo projekat pokrenuli da bismo podigli svest javnosti o važnosti decentralizacije, ali i da bismo ohrabrili otvaranje dijaloga na ovu temu između građana i relevantnih aktera. Kako smatramo da u tom procesu važnu ulogu imaju udruženja građana, jedan od naših ciljeva bilo je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi efi kasnije zastupale za decentralizaciju.

PRIRUČNIK

Download PRIRUČNIK